reglement wedstrijd super promodagen 2019

REGLEMENT WEDSTRIJD SUPER PROMODAGEN 2019

 1. De wedstrijd trekking gebeurt op 03/01/2020.
 2. Per aankoopschijf van €500 exclusief BTW vanaf 1 november 2019 tot en met 14 december 2019 kan u deelnemen aan de wedstrijd door te antwoorden op de vraag en de unieke code te deponeren in de wedstrijddoos. Facturen of orders kunnen niet gecumuleerd of gecrediteerd worden.
 3. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd van zodra u het afscheurbare gedeelte met naam, adres, GSM-nummer, ordernummer en een antwoord op de vraag in de verzegelde container deponeert bij Knapen BVBA.
 4. De trekking zal onder het toezicht van gerechtsdeurwaarderkantoor Marc Gérard gebeuren. De winnende code zal door Sam Knapen uit de container gehaald worden. De gerechtsdeurwaarder zal de winnende code bij proces-verbaal acteren indien er een correct antwoord werd gegeven. Bij een foutief antwoord zal een volgende code uit de container gehaald worden. De identiteit van de winnende deelnemer zal worden bekendgemaakt op onze facebookpagina www.facebook.com/gereedschappenknapen
 5. De organisator stelt de winnaar, op basis van de gegevens door de deelnemer medegedeeld en op basis waarvan hij zich heeft geregistreerd, in kennis van zijn prijs. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde contactgegevens. De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer, wanneer de geregistreerde gegevens onleesbaar, onjuist of niet meer actueel zijn op 3 januari 2020. De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar.
 6. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
 7. De winnaar van de prijs zal gecontacteerd worden via het opgegeven GSM-nummer of mailadres. De winnaar moet zich uiterlijk op 31 januari 2020 melden in de zetel van Knapen BVBA gelegen te Langerode 1 te Assent en zijn identiteit mededelen. De organisatie bepaalt de datum van de afgifte van de aanhangwagen. Bij gebrek aan aanbieding door de winnaar tegen uiterlijk 31 januari 2020 op de zetel van Knapen BVBA wordt de organisator vrijgesteld van afgifte van de aanhangwagen. De winnaar doet aldus afstand van zijn gewonnen prijs en de organisatie mag dan aan de prijs een andere bestemming geven.
 8. Specificaties van de aanhangwagen:
  1. Model: Henra 3-zijdige aanhangwagen KP354020TR
  2. catalogusprijs: € 7.705 (excl. BTW)
  3. BTW ten laste van Knapen BVBA
  4. De formaliteiten om de aanhangwagen in het verkeer te brengen (belastingen, taksen, verzekering, inschrijving,…), zijn ten laste van de winnaar.
  5. Stickers van Knapen BVBA dienen behouden te blijven gedurende een periode van een jaar.
  6. Indien de winnaar van de prijs niet is ingeschreven in het koninkrijk België, staat de winnaar zelf in voor de kosten om de aanhangwagen in zijn land in te voeren waar hij gedomicilieerd is. Deze persoon moet zich ook in orde stellen met de BTW wetgeving in het BTW kantoor te Diest.
 9. De winnaar heeft het recht zijn prijzen over te dragen aan een derde, mits deze de hier overeengekomen voorwaarden strikt naleeft. Indien de winnaar of de door hem aangeduide derde-overnemer geen particulier is, bvb een vennootschap, dan draagt deze hiervan alle, o.a. fiscale en financiële, gevolgen. De gevolgen hiervan zijn volledig ten laste van de winnaar of de door hem aangeduide derde. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld.
 10. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere (sociale) media naar keuze van de inrichtende organisatie. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de sleutels en bij afhaling van de te winnen wagen in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 11. Het Belgische recht alsmede de algemene verordening gegevensbescherming zijn van toepassing.
 12. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht te hebben kennisgenomen van de inhoud van dit reglement. De registratie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

Contactgegevens Knapen BVBA:

Contactgegevens Gerechtsdeurwaarderkantoor:

 • Gerechtsdeurwaarderkantoor Marc Gerard
 • Boven Molenstede, 9
 • 3294 Diest